Sinds 1 januari 2003 zijn er over geheel Vlaanderen lokale overlegplatforms (LOP’s) actief.
Ze hebben elk een welbepaald werkingsgebied onder hun hoede.
Een LOP vertegenwoordigt mensen uit de regio, namelijk:

- directies en inrichtende machten van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
- schoolpersoneel
- ouders en leerlingen
- lokale socio-culturele en economische partners
- organisaties van allochtonen en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en
- schoolopbouwwerk

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs.
Het LOP heeft een onderzoeksopdracht: de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen wordt in beeld gebracht en ontleed in een omgevingsanalyse.

Het LOP heeft een adviesopdracht: zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op alle niveaus.

Het LOP heeft een ondersteunende rol: naast het doorgeven van goede praktijkvoorbeelden kan het ook instrumenten ontwikkelen om het inschrijvingsrecht mee te helpen realiseren.

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Kortrijk.

De LOP-deskundige is Lynn Sobrie

De voorzitter is Lisa Caenen